Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. RozumiemPracownia Historii Kartografii


 Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora, dnia 1 grudnia 2014 r. została powołana Pracownia Historii Kartografii, której kierownikiem mianowano dr. Waldemara Spallka. Celem nowo powołanej jednostki jest kontynuacja i poszerzenie zakresu badań nad historią kartografii, jakie prowadzone były w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii od początków jego istnienia. Częścią PHK są zbiory kartograficzne, których zasób stanowi podstawowy materiał badawczy nowej pracowni. Zbiory kartograficzne PHK będą nadal funkcjonowały na dotychczasowych zasadach: z jednej strony jako wypożyczalnia materiałów kartograficznych do zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszym Wydziale, z drugiej – jako zbiór dawnych i współczesnych dokumentów kartograficznych udostępniany do badań zainteresowanym naukowcom.

Zbiory kartograficzne Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii zajmują dwa pomieszczenia, w których zgromadzone są mapy średnio- i wielkoskalowe oraz atlasy, mapy ścienne, turystyczne i plany miast. Ponadto w Zbiorach Kartograficznych przechowywane są udostępniane prace licencjackie i magisterskie (tekst, załączniki graficzne) opracowane przez studentów specjalizacji kartografii. Zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin.

 Łączna liczba przechowywanych w PHK egzemplarzy dokumentów kartograficznych: 43023, w tym: arkuszowe mapy topograficzne: 27114, arkuszowe mapy tematyczne: 3904, atlasy: 2530.

Mapy wielkoskalowe

 • Niemieckie mapy topograficzne dla obszaru tzw. Ziem Odzyskanych:
  • Topographische Karte 1:25 000
  • Karte des Deutschen Reiches 1:100 000
 • Polskie mapy topograficzne:
  • WIG
  • układ Borowa Góra
  • układ Pułkowo 1942 (1:25 000, 1:50 000, 1:100 000)
  • układ 1965 (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000)
  • układ GUGiK 1980 (1:100 000)
  • układ 1992 (1:10 000, 1:50 000)
  • układ UTM
 • Mapy topograficzne – wydanie turystyczne (1:100 000)
 • Polskie i niemieckie mapy geologiczne (1:25 000, 1:50 000, 1:200 000)
 • Mapy hydrograficzne (1:50 000)
 • Mapy sozologiczne (1:50 000)
 • Mapy obrębowe
 • Zdjęcia satelitarne Dolnego Śląska

Mapy dawne, atlasy dawne i współczesne, mapy ścienne, tematyczne, turystyczne i plany miast

 • Mapy i atlasy dawne opracowane do 1900 r.
 • Mapy topograficzne zaboru pruskiego, austriackiego i rosyjskiego oraz atlasy z okresu zaborów
 • Kartografia romerowska i inne wydawnictwa kartograficzne z okresu II Rzeczpospolitej
 • Arkusze Międzynarodowej Mapy Świata 1:1 000 000 i 1:2 500 000
 • Atlasy:
  • świata (m.in. polskie, niemieckie, angielskie, francuskie, radzieckie)
  • narodowe (m.in. Polski, Finlandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Wlk. Brytanii, Izraela, Brazylii, Rumunii, USA, Kuby, Bułgarii, Austrii, Szwajcarii, Ukrainy)
  • regionalne (m.in. Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, polskie atlasy województw, radzieckie atlasy regionalne)
  • miast (m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi)
  • tematyczne (m.in. Agricultural Atlas, Relief Forms Atlas, atlasy statystyczne, gospodarcze, morskie, klimatyczne, satelitarne)
  • szkolne (polskie i zagraniczne)
 • Mapy ścienne ogólnogeograficzne i tematyczne
 • Mapy tematyczne: batymetryczne, społeczne, gospodarcze, geomorfologiczne, geologiczne, administracyjne, transportowe ,historyczne
 • Mapy turystyczne i nawigacyjne
 • Plany miast, w tym archiwalne plany Wrocławia
 • Wydawnictwa książkowe i albumowe, w tym reprodukcje archiwalnych map i planów miast, albumy zdjęć satelitarnych
 • Globusy

Regulamin pracowni

 1. Pracownia Historii Kartografii służy wyłącznie jako miejsce pracy naukowej.
 2. Z czytelni PHK mogą korzystać pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.
 3. Osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z czytelni na podstawie pisma z macierzystej instytucji, skierowanego do kierownika Zakładu Geoinformatyki i Kartografii, zawierającego opis projektu badawczego, do którego wykorzystane zostaną udostępnione materiały kartograficzne z PHK oraz listę tych materiałów.
 4. Mapy i atlasy są udostępniane czytelnikowi na podstawie zamówienia, składanego w PHK do godziny 12:00 danego dnia.
 5. Książki, mapy i atlasy podaje wyłącznie pracownik PHK na podstawie informacji katalogowej podanej przez czytelnika.
 6. Czytelnik po otrzymaniu map i atlasów wpisuje się do książki wypożyczeń i pozostawia ważną legitymację studencką lub dowód osobisty (dotyczy to także wypożyczeń na zajęcia).
 7. Zwrot wypożyczonych egzemplarzy następuje w tym samym dniu do godz. 14:00.
 8. Mapy i atlasy mogą być wypożyczone na okres do 3 tygodni tylko przez pracowników i doktorantów IGRR, po czytelnym wypełnieniu rewersu.
 9. Poza obręb PHK nie wypożycza się: dzieł dawnych (wydanych do 1945 r.), dzieł rzadkich i wartościowych, dzieł wymagających konserwacji.
 10. Osoba korzystająca ze zbiorów PHK w czytelni lub wypożyczająca deklaruje przestrzeganie zasad wynikających z praw autorskich danego dzieła oraz jego zwrot w nienaruszonym stanie (zabrania się przyklejania taśm oraz pisania na mapach i atlasach).
 11. Nieterminowy zwrot dzieła powoduje:
  • upomnienie,
  • zawieszenie w prawach korzystania ze zbiorów PHK.
 12. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić zgubione dzieło w tym samym wydaniu,
  • odkupić w porozumieniu z pracownikiem PHK inne dzieło o wartości nie niższej od wartości antykwarycznej dzieła.
X