Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławdr Joanna Remisz


Zainteresowania naukowe: współczesne procesy geomorfologiczne (ze szczególnym uwzględnieniem ruchów masowych), współczesne modelowanie stoków przez procesy geomorfologiczne, monitoring zmian środowiskowych, obserwacje środowiska przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, dendrochronologia i dendrogeomorfologia, geomorfologia strukturalna, antropopresja w środowisku.

Wykształcenie

 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii w specjalności geomorfologia, 2012, Uniwersytet Wrocławski, rozprawa doktorska „Morfodynamika stoków usypiskowych w Sudetach”.
 • Magister geografii w zakresie geografii fizycznej, 2007, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geomorfologii, praca magisterska "Strukturalne uwarunkowania rzeźby południowego progu Gór Stołowych".
 • Licencjat geografii, 2005, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, praca licencjacka "Procesy wietrzeniowe w środowisku pustynnym".

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe

 • Polska, Uniwersytet Przyrodniczy, 2013-2015, stanowiskop: specjalista ds. związanych z dydaktyką – konsultant merytoryczny, praca w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Krótkoterminowe pobyty naukowe i szkolenia

 • Polska, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2015-2017, studia podyplomowe z geologii.
 • Polska, Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy, 25.11.2013, szkolenie z baz ScienceDirect i Scopus.
 • Rumunia, Patarlagele, 26.07-01.08.2009, IX Szkoła Geomofrologiczna „The International Summer School – Environmental Hazards and Sustainable Development in Mountain Regions, Natural Hazard Research Centre, Patarlagele”, szkolenie dotyczące zagrożeń ruchami masowymi.

Projekty badawcze

 • Wykonanie usługi w ramach projektu: „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016 - fotogrametryczny nalot dronem wraz z opracowaniem danych pomiarowych (06.2017-08.2018).
 • [Wykonawca] „Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego”, 01.01.2015–31.12.2017, program Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • [Wykonawca] „System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny”, 09.03.2015–08.03.2017, program Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • [Kierownik projektu] "Uwarunkowania strukturalne a przebieg koryt wybranych potoków w Górach Stołowych", 01.06.2010-15.12.2010, projekt finansowany w ramach działalności statutowej: działanie służące rozwojowi młodych naukowców, Uniwersytet Wrocławski.
 • [Wykonawca projektu] „Holoceńska i współczesna dynamika stoków w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe)", data, program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • [Wykonawca projektu] „Morfodynamika stoków usypiskowych w Sudetach”, data, program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejsze publikacje

 • Remisz J., Bijak Sz., Parzóch K., Witek M., 2014, Czy dało się przewidzieć? – osuwisko na Średniaku w świetle informacji z przyrostów rocznych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśniej 40 122-129
 • Witek M., Remisz J., Bijak Sz., 2014, Dendrohydrologiczna analiza obniżenia w terasie zalewowej Ścinawki w okolicach Gorzuchowa (Sudety Środkowe), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśniej 40 166-174
 • Bijak Sz., Remisz J., Witek M., 2014, Stan wody w korycie a aktywność podłoża na krawędzi terasy zalewowej, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśniej 40 149-156
 • Bijak Sz., Remisz J., Witek M., 2013, Rola stanów wody w kształtowaniu przyrostu radialnego drzew i aktywności podłoża w strefie krawędzi terasy zalewowej na przykładzie Ścinawki w okolicach Gorzuchowa, Przyroda Sudetów 16, 139-146.
 • Witek M., Remisz J., 2013, Influence of structural features on the course of river channels – the Stołowe Mountains case study, [w:] Migoń P., Kasprzak M. (red.). Sandstone Landscapes. Diversity, Ecology and Conservation Proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes Kudowa-Zdrój (Poland), 25-28 April 2012, 225-231.
 • Remisz J, 2012, Morfodynamika stoków usypiskowych Ostrzycy i Kalwarii k. Barda (Sudety), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśniej R. 14 Zeszyt 1 (30), s.176-184
 • Remisz J., 2012, Zróżnicowanie współczesnej aktywności stoków usypiskowych w Sudetach, Czasopismo Geograficzne 83 (1-2), 93-105.
 • Remisz J., Bijak Sz., 2012, Dendrochronologiczny zapis aktywności stoków usypiskowych Suchawy i Kruczej Skały (Sudety Środkowe), Przyroda Sudetów 15, 209-218.
 • Niebrzydowska A., Remisz J., 2012, Zmiany antropogeniczne wywołane wydobyciem agatów w okolicy Nowego Kościoła (Pogórze Kaczawskie), Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 77 ("Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych-zapis zmian w rzeźbie i osadach), 292-298.
 • Owczarek P., Remisz J., 2012, Znaczenie geomorfologiczne budowy anatomicznej pędów borówki czarnej Vaccinium myrtillus L. piętra subalpejskiego Karkonoszy, Przyroda Sudetów 15, s.189-196.
 • Remisz J., Bijak Sz., 2011, Stoki usypiskowe Ostrzycy i ich aktywność w świetle badań dendrogeomorfologicznych, Przyroda Sudetów, 14, 197-206.
 • Remisz J., Bijak Sz., 2011, Dendrochronological rekord of scree slopes activity on Ostrzyca basalt plug (South-Western Poland), [w:] van der Maaten-Theunissen et al. (red.). TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 9, 97-103.
 • Migoń P., Knapik R., Jała Z., Remisz J., 2010, Contemporary Evolution of Talus Slopes in the Wielki Śnieżny Kocioł Glacial Cirque, Opera Corcontica, 47 Suppl., 1, 63-74.
 • Migoń P., Remisz J., Malik I., Owczarek P., 2009, Stoki usypiskowe w polskiej części Sudetów – rozmieszczenie i wiek. [w:] A. Kostrzewski, R. Paluszkiewicz (red.). Geneza, litologia i stratygrafiautworów czwartorzędowych, t. V, Seria Geografia nr 88, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 445-462.
 • Remisz J., 2008, Strukturalne uwarunkowania rozwoju progów denudacyjnych Gór Stołowych, Landform Analysis, 9, 41-44.
 • Migoń P., Remisz J., Kasprzak M., 2008, Różnorodność przekształceń stoków na wybranych przykładach, [w:] P. Migoń i. in. (red.) Ruchy masowe i współczesna morfodynamika stoków w Górach Suchych (Sudety Środkowe) – przewodnik sesji terenowej, [w:] A. Traczyk (red.) Geomorfologia Sudetów – stan badań i perspektywy, I Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne, Sokołowsko, 16-17 października 2008, 21-29.
 • Remisz J., 2007, Strukturalne uwarunkowania rzeźby południowego progu Gór Stołowych, Przyroda Sudetów, 10, 253-268.

Nagrody i wyróżnienia

X