Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławmgr inż. Matylda WitekZainteresowania naukowe: geomorfologia fluwialna, antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego (w szczególności regulacja rzek), budownictwo wodne, fluwialne zdarzenia ekstremalne, ochrona przeciwpowodziowa, strukturalne uwarunkowania rzeźby, historia Śląska

Wykształcenie

 • Magister geografii w zakresie geomorfologii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2007, praca magisterska „Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na procesy w korycie Bystrzycy Dusznickiej”
 • Magister inżynier informatyki w zakresie systemów i sieci informatycznych, 2006, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, praca magisterska „Opracowanie algorytmu rozdziału zasobów w kompleksie operacji zaleznych w warunkach niepewności”
 • Licencjat geografii, 2005, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, praca licencjacka "Typy przełomów rzecznych w Sudetach"

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 01.10.2008–dziś, kolejne stanowiska: doktorant, samodzielny geograf
 • Polska, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, 01.07.2007–01.02.2011, stanowisko: kierownik projektu

Krótkoterminowe pobyty naukowe i szkolenia

 • Rumunia, Patarlagele, Natural Hazards Research Center, Bazau County, 26.07.2009–01.08.2009, Szkoła Geomorfologiczna

Projekty badawcze

 • Wykonanie usługi w ramach projektu: „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016 - fotogrametryczny nalot dronem wraz z opracowaniem danych pomiarowych (06.2017-08.2018).
 • [Wykonawca projektu] „Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego”, 01.01.2015–31.12.2017, program Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • [Wykonawca projektu] „System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych”, 19.12.2011–18.12.2016, program Sonata Narodowego Centrum Nauki
 • [Kierownik projektu] "Zastosowanie bezzałogowej teledetekcji lotniczej (UAV) do rekonstrukcji układu paleokoryt oraz koryt i skrótów powodziowych w dolinach rzek ziemi kłodzkiej", 01.06.2013-15.12.2013, projekt finansowany w ramach działalności statutowej: działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • [Wykonawca projektu] „Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych” część „Geomorfologia”, 2008-2011, Uniwersytet Przyrodniczy
 • [Kierownik projektu] „Antropogeniczne przekształcenia koryt rzek górskich wschodniej części ziemi kłodzkiej”, 01.06.2011-15.12.2011, projekt finansowany w ramach działalności statutowej: działanie służące rozwojowi młodych naukowców
 • [Kierownik projektu] „Morfologiczna rola budowli piętrzących w górskich systemach fluwialnych (rzeki ziemi kłodzkiej)”, 01.06.2010-15.12.2010, projekt finansowany w ramach działalności statutowej: działanie służące rozwojowi młodych naukowców

Najważniejsze publikacje

 • Niedzielski T., Witek M., Spallek W., 2016. Observing river stages using unmanned aerial vehicles. Hydrology and Earth System Sciences 20, 1–13.
 • Witek M., 2015. Morfologia koryt Kamiennego Potoku i jego głównych dopływów w Górach Stołowych, Przyroda sudetów 18, 199-220.
 • Witek M., Remisz J., Bijak S., 2014. Dendrochronologiczna analiza obniżenia w terasie zalewowej Ścinawki w okolicach Gorzuchowa (Sudety Środkowe), SiM CEPL, Rogów 40(3), 165-173.
 • Remisz J., Bijak S., Parzóch K., Witek M., 2014. Czy dało się przewidzieć? – osuwisko na Średniaku w świetle informacji z przyrostów rocznych, SiM CEPL, Rogów 40(3), 122-129.
 • Bijak S., Remisz J., Witek M., 2014. Stan wody w korycie a aktywność na krawędzi terasy zalewowej, SiM CEPL, Rogów 40(3), 149-155.
 • Latocha A., Witek M., 2014. Zmiany zagospodarowania zlewni Bystrzycy Dusznickiej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych, Rocznik Muzeum Papiernictwa 2014, t. VIII: 45-68.
 • Niedzielski T., Miziński B., Kryza M., Netzel P., Wieczorek M., Kasprzak M., Kosek W., Migoń P., Szymanowski M., Jeziorska J., Witek M., 2014. HydroProg: a system for hydrologic forecasting in real time based on the multimodelling approach, Meteorology Hydrology and Water Management 2(2), 65-72.
 • Witek M., Jeziorska J., Niedzielski T., 2014. An experimental approach to verifying prognoses of floods using an unmanned aerial vehicle, Meteorology Hydrology and Water Management - Research and Operational Applications 2(1), 3-11.
 • Witek M., Jeziorska J., Niedzielski T., 2014. Możliwości wykorzystania bezzałogowej fotogrametrii lotniczej do identyfikacji przekształceń antropogenicznych w korytach rzecznych, Landform Analysis 24, 115-126.
 • Latocha A., Witek M., 2013. Dawne obiekty hydrotechniczne za ziemi kłodzkiej : stan zachowania i rola w przebiegu procesów fluwialnych, w tym wezbrań ekstremalnych, [w:] Kościk E. (red.), "Gdy nadciągała wielka woda : klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków", Wrocław : Wydawnictwo GAJT, Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą 8, 105-125.
 • Bijak S., Remisz J., Witek W., 2013. Rola stanów wody w kształtowaniu przyrostu radialnego drzew i aktywności podłoża w strefie krawędzi terasy zalewowej na przykładzie Ścinawki w okolicach Gorzuchowa, Przyroda Sudetów 16, 139-146.
 • Witek M., 2013. Morfologia doliny Czerwonej Wody w Górach Stołowych, Przyroda Sudetów 16, 147-170.
 • Witek M., 2012. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na współczesne kształtowanie rzeźby koryt rzek ziemi kłodzkiej, Landform Analysis 19, 91-102.
 • Migoń P., Latocha A., Parzóch K., Kasprzak M., Owczarek P., Witek M., Pawlik Ł., 2011. Współczesny system morfogenetyczny Gór Stołowych, Contemporary geomorphic system of The Stołowe Mountains, [w:] Chodak T., Kabała C., Kaszubkiewicz J., Migoń P., Wojewoda P. (red.), "Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych", 1-52, Wrocław, WIND.

Nagrody i wyróżnienia

X